Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2018 - Môn Toán

Chi tiết khóa học

Tính biến thiên của hàm số
Tìm điều kiện hàm số đơn điệu trên một khoảng
Giải phương trình bằng tính đơn điệu của hàm số
Giải hệ phương trình bằng tính đơn điệu của hàm số
Giải bất phương trình, chứng minh bất đẳng thức bằng tính đơn điệu
Cực trị của hàm số - Các quy tắc tìm cực trị
Cực trị hàm bậc 3 phần 1
Cực trị hàm bậc 3 phần 2
Cực trị hàm bậc 3 phần 3
Bài toán liên quan tọa độ cực đại cực tiểu
Cực trị hàm trùng phương
Giá trị lớn nhât giá trị nhỏ nhất phần 1
Giá trị lớn nhât giá trị nhỏ nhất phần 2
Giá trị lớn nhât giá trị nhỏ nhất phần 3
Ứng dụng min - max xử lý bài toán phương trình, bất phương trình chứa tham số
Tiệm cận và các bài toán liên quan - vấn đề 1: Phương pháp tìm các đường tiệm cận
Tiệm cận và các bài toán liên quan - vấn đề 2: Các bài toán trong đề thi đại học
Khảo sát tham số và vẽ đồ thị khảo sát hàm bậc 3
Khảo sát tham số - Khảo sát hàm trùng phương và hàm bậc nhất trên bậc nhất
Chuyên đề tiếp tuyến - vấn đề 1: Tiếp tuyến tại một điểm phần 1
Chuyên đề tiếp tuyến - vấn đề 1: Tiếp tuyến tại một điểm phần 2
Chuyên đề tiếp tuyến - vấn đề 2: Tiếp tuyến đi qua một điểm phần 1
Chuyên đề tiếp tuyến - vấn đề 1: Tiếp tuyến đi qua một điểm phần 2
Sự tương giao của hàm bậc 3_phần 1
Sự tương giao của hàm bậc 3_phần 2
Sự tương giao của hàm bậc nhất trên bậc nhất phần 1
Sự tương giao của hàm bậc nhất trên bậc nhất phần 2
Sự tương giao của hàm trùng phương
Điểm thuộc đồ thị phần 1
Điểm thuộc đồ thị phần 2
bài 1:Mở đầu về mũ - logarit
bài 2:Công thức logarit phần 1
bài 3 Công thức logarit phần 2
bài 4: Hàm số mũ - Logarit
bài 5: Phương trình mũ phần 1
Bài 6: Phương trình mũ phần 2
bài 7: phương trình mũ phần 3
Bài 8: Phương trình logarit phần 1
Bài 9: Phương trình logarit phần 2
Bài 10: Phương trình logarit phần 3
Bài 11: Phương trình logarit phần 4
bài 12: Bất phương trình mũ phần 1
Bài 13: Bất phương trình mũ phần 2
Bài 14: Bất phương trình logarit phần 1
Bài 15: Bất phương trình logarit phần 2
Bài 16: Hệ phương trình mũ - logarit
Bài 1: Mở đầu về nguyên hàm tích phân
Bài 2: Phương pháp tính nguyên hàm tích phân đổi vi phân
Bài 3: Phương pháp tính nguyên hàm tích phân đổi biến số phần 1
Bài 4: Phương pháp tính nguyên hàm tích phân đổi biến số phần 2
Bài 5: Tích phân từng phần
Bài 6: Tích phân từng phần p2
Bài 7: Nguyên hàm tích phân của phân thức phần 1
Bài 8: nguyên hàm tích phân của phân thức phần 2
Bài 9: Nguyên hàm tích phân hàm hữu tỉ
Bài 10: Nguyên hàm tích phân hàm lượng giác phần 1
Bài 11: Nguyên hàm tích phân hàm lượng giác phần 2
Bài 12: Nguyên hàm tích phân hàm vô tỷ
Bài 13: Nguyên hàm tích phân hàm vô tỷ phần 2
Bài 14: Nguyên hàm tích phân hàm siêu việt
Bài 15: Nguyên hàm tích phân hàm siêu việt phần 2
Bài 16: Các dạng bài tập của tích phân
Bài 17: Các dạng đặc biệt của tích phân
Bài 18: Tổng hợp bài tích phân hay và đặc sắc
Bài 19: Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 1
Bài 20: Ứng dụng tích phân tính diện tích phần 2
Bài 21: Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay
Bài 1: Số phức phần 1
Bài 2: Số phức phần 2
Bài 3: Số phức phần 3
Bài 1: Đại cương về phương trình, bất phương trình vô tỷ
Bài 2: Phương trình, bất phương trình vô tỷ và phép nâng lũy thừa phần 1
Bài 3: Phương trình, bất phương trình vô tỷ và phép nâng lũy thừa phần 2
Bài 4: Phương trình, bất phương trình vô tỷ và phép nâng lũy thừa phần 3
Bài 5: Phép đặt ẩn phụ một ẩn số phần 1
Bài 6: Phép đặt ẩn phụ một ẩn số phần 2
Bài 7: Phát hiện tính đẳng cấp của phuong trình
Bài 8: Đặt ẩn phụ không hoàn toàn
Bài 9: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình
Bài 10: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số trong giải phương trình - bất phương trình vô tỷ phần 1
Bài 11: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số trong giải phương trình - bất phương trình vô tỷ phần 2
Bài 12: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số trong giải phương trình - bất phương trình vô tỷ phần 3
Bài 13: Sử dụng phương pháp phép nhân liên hợp cơ bản
Bài 14: Kỹ thuật nhân liên hợp khi biết nghiệm hữu tỷ của phương trình phần 1
Bài 15: Kỹ thuật nhân liên hợp khi biết nghiệm hữu tỷ của phương trình phần 2
Bài 16: Kỹ thuật đánh giá cơ bản
Bài 17: Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức phần 1
Bài 18: Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức phần 2
Bài 1: Hệ phương trình đối xứng loại 1
Bài 2: Hệ phương trình đối xứng loại 2
Bài 3: Hệ có yếu tố đẳng cấp
Bài 6: Phương pháp phân tích thành nhân tử phần 1
Bài 7: Phương pháp phân tích thành nhân tử phần 2
Bài 8: Phương pháp phân tích thành nhân tử phần 3
Bài 9: Đặt ẩn phụ dạng đại số phần 1
Bài 10: Đặt ẩn phụ dạng đại số phần 2
Bài 11:Phương pháp hàm số giải hệ phương trình phần 1
Bài 12:Phương pháp hàm số giải hệ phương trình phần 2
Bài 13:Phương pháp hàm số giải hệ phương trình phần 3
Bài 14: Phương pháp nhân liên hợp giải hệ phương trình
Bài 15: Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức giải hệ phương trình phần 1
Bài 16: Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức giải hệ phương trình phần 2
Bài 17: Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức giải hệ phương trình phần 3
Bài 1: Hình học không gian - Vấn đề 1: Thể tích khối tứ diện
Bài 2: Hình học không gian - Vấn đề 2: Thể tích khối chóp có một cạnh vuông góc với đáy
Bài 3: Hình học không gian - Vấn đề 3: Thể tích khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy
Bài 4: Hình học không gian - Vấn đề 4: Thể tích khối chóp đều
Bài 5: Hình học không gian - Vấn đề 5: Tính thể tích gián tiếp
Bài 6: Thể tích khối đa diện - Vấn đề 6: Thể tích khối lăng trụ phần 1
Bài 7: Thể tích khối đa diện - Vấn đề 7: Thể tích khối lăng trụ phần 2
Bài 8: Khoảng cách trong không gian - Vấn đề 1: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng phần 1
Bài 9: Khoảng cách trong không gian - Vấn đề 1: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng phần 2
Bài 10: Khoảng cách trong không gian - Vấn đề 2: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Bài 11: Các vấn đề về góc trong không gian phần 1
Bài 12: Các vấn đề về góc trong không gian phần 2
Bài 1: Tổng quan về phương pháp tọa độ trong không gian phần 1
Bài 2: Tổng quan về phương pháp tọa độ trong không gian phần 2
Bài 3: Tổng quan về phương pháp tọa độ trong không gian phần 3
Bài 4: Tổng quan về đường thẳng - mặt phẳng - mặt cầu
Bài 5: Các phương pháp lập phương trình mặt phẳng phần 1
Bài 6: Các phương pháp lập phương trình mặt phẳng phần 2
Bài 7: Các phương pháp lập phương trình mặt phẳng phần 3
Bài 8: Các phương pháp lập phương trình mặt phẳng phần 4
Bài 9: Các phương pháp lập phương trình đường thẳng phần 1
Bài 10: Các phương pháp lập phương trình đường thẳng phần 2
Bài 11: Các phương pháp lập phương trình đường thẳng phần 3
Bài 12: Tìm tọa độ điểm trong không gian phần 1
Bài 13: Tìm tọa độ điểm trong không gian phần 2
Bài 14: Tìm tọa độ điểm trong không gian phần 3
Bài 15: Phương pháp tọa độ hóa trong không gian
Bài 16: Phương trình mặt cầu và các bài toán liên quan phần 1
Bài 17: Phương trình mặt cầu và các bài toán liên quan phần 2
Bài 18" Các bài toán hình học oxyz trong các đề thi đại học

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bình luận

  • Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2018 - Môn Toán
  • Đinh Tiến Nguyện
  • Toán
    Ôn thi Đại học

500.000 đ

Thông tin giáo viên

Đinh Tiến Nguyện:

-  Tốt nghiệp ngành toán ứng dụng ĐHBKHN, không phải dân sư phạm “xịn”, nhưng lại gây sốt trên cộng đồng mạng bằng những clip bài giảng tự quay. Thầy giáo online là biệt danh mà học trò khắp cả nước gọi thầy Đinh Tiến Nguyện (tức Mãn Nguyện).

- Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng với kiến thức chuyên môn vững chắc, sự tự tin, lối giảng bài cuốn hút, có hồn xen lẫn sự hài hước dí dỏmđã được các trung tâm luyện thi lớn nhất Hà Nội như TT. Đa Minh (ĐHBKHN), Trung tâm Xuân Thủy (ĐH Dược), TT Học Mãi Đống Đa… mời về làm giáo viên luyện thi chính.

- Dù đang là thầy giáo “hot” với đủ lời mời dạy học từ nhiều trung tâm, nhưng Nguyện đặt ra một quy tắc: không nhận bất cứ lời mời dạy học nào vào chủ nhật. “Mỗi tuần mình đều về quê để dạy miễn phí cho hơn 150 học sinh quê mình ở chùa Thọ Linh, Vụ Bản. Nhiều em học giỏi, nhưng nhà nghèo như nhà mình ngày xưa vậy. Gieo chữ cho các em, mình sẽ được sống trọn vẹn cuộc sống của mình” - thầy Nguyện tâm sự.

- Ngoài ra, với những đóng góp cho giáo dục, thầy Nguyện còn được các báo đài săn đón, làm hẳn chương trình riêng như:

Báo tuổi trẻ: Người thầy chưa bao giờ gặphttp://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20140721/nguoi-thay-chua-bao-gio-gap/624499.html

Báo Dân tríhttp://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thay-giao-online-va-quyet-tam-nang-tam-giao-duc-truc-tuyen-1409155513.htm

Truyền hình VTC2: Một vòng online:https://www.youtube.com/watch?v=eTlncrUjryw

Truyền hình VTC10 Chương trình Ai là Aihttps://www.youtube.com/watch?v=3XtwoVUcJ98

+ Netviet Storehttps://www.youtube.com/watch?v=OK-SyALecvE

- Ngoài việc dạy kiến thức chuyên môn, thầy Nguyện còn lồng ghép vào trong mỗi bài giảng là một bài học cuộc sống. Với mỗi lứa học sinh của mình, thầy luôn nhắn nhủ các em: "Mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi. Đó là cuộc đời mà ta phải nỗ lực hết mình để đạt được những điều mình mong muốn chứ không phải cuộc đời an nhàn bình lặng. Vì vậy, hãy sống hết mình, làm việc hết mình, học hết mình và chơi hết mình, trân trọng những phút giây trôi qua của mình để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, ta không phải hối hận về những thời gian sống hoài, sống phí!"

Khóa học đề xuất