• Lê Đôn Cường
  • Môn Toán

Là giáo viên kinh nghiệm, đã từng dạy ở trung tâm và có nhiều công thức hay giúp các em học sinh giải nhanh đối với những câu có tính phân loại. Với cách học logic - ngắn gọn - trọng tâm trong sách giáo khoa phù hợp luyện thi 2017.

Đọc thêm

Bình luận

Là giáo viên kinh nghiệm, đã từng dạy ở trung tâm và có nhiều công thức hay giúp các em học sinh giải nhanh đối với những câu có tính phân loại. Với cách học logic - ngắn gọn - trọng tâm trong sách giáo khoa phù hợp luyện thi 2017.